Privacybeleid

 

WIE WE ZIJN?
Maverick Tours Algarve is een geregistreerd handelsmerk in eigendom van Adrenaline Devotion, Lda.
Maverick Tours Algarve verbindt zich ertoe om de persoonlijke gegevens van hun klanten, producten en diensten van Maverick Tours Algarve, evenals persoonlijke gegevens te beschermen in alle situaties waarin een behandeling met persoonlijke gegevens plaatsvindt, in deze context wordt het huidige beleid opgesteld, dat ten grondslag liggen aan hun toezegging om de regels voor de bescherming van persoonsgegevens te respecteren.

 

WAAROM DIT PERSOONLIJKE GEGEVENSBESCHERMINGSBELEID?
In dit beleid is het de bedoeling om de klanten op de hoogte te stellen van de algemene regels voor de verwerking van persoonsgegevens, die worden verzameld en verwerkt in strikte overeenstemming met de bepalingen van de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens die van kracht is, namelijk Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (“RGPD”).
Maverick Tours Algarve respecteert best practices op het gebied van beveiliging en bescherming van persoonsgegevens door de nodige technische en organisatorische maatregelen te nemen om te voldoen aan de RGPD en ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonlijke gegevens wettig, eerlijk, transparant en beperkt geautoriseerde doeleinden is.
Maverick Tours Algarve zet zich in voor de bescherming en vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens en heeft de maatregelen genomen die zij passend acht om de nauwkeurigheid, integriteit en vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens te garanderen, evenals alle andere rechten die de respectieve houders genieten.
De regels in dit gegevensbeschermingsbeleid vormen een aanvulling op de bepalingen inzake de bescherming en verwerking van persoonsgegevens, die zijn opgenomen in de contracten die klanten met Maverick Tours Algarve vieren, evenals de regels die zijn uiteengezet in de algemene voorwaarden die het aanbod regelen. producten en diensten en worden naar behoren geadverteerd op de website.

 

WAT OVER DEZE BESCHERMING VAN GEGEVENSBESCHERMING?
Dit gegevensbeschermingsbeleid is uitsluitend van toepassing op de verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens waarvoor Maverick Tours Algarve verantwoordelijk is voor de behandeling ervan, in het kader van diensten en producten die beschikbaar worden gesteld aan haar klanten / gebruikers en in alle situaties waarin een behandeling plaatsvindt van persoonlijke gegevens door Maverick Tours Algarve.
De website van Maverick Tours Algarve kan links bevatten naar andere websites die niet gelinkt zijn aan Maverick Tours Algarve. De beschikbaarheid van dergelijke links wordt te goeder trouw gemaakt en Maverick Tours Algarve kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens die via deze websites worden gemaakt, noch aanvaardt Maverick Tours Algarve enige aansprakelijkheid voor dergelijke websites, namelijk wat betreft hun nauwkeurigheid , geloofwaardigheid en functionaliteiten beschikbaar in hen.

 

WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?
Persoonlijke gegevens zijn alle informatie van welke aard dan ook en ongeacht de ondersteuning, inclusief geluid en beeld, met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
Elke identificeerbare persoon, direct of indirect, geïdentificeerd aan de hand van een naam, identificatienummer, locatiegegevens, identificatiegegevens langs elektronische weg of een of meer specifieke elementen van zijn of haar fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale aard.

 

WAT IS DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS?
De verwerking van persoonsgegevens bestaat uit een bewerking of verzameling van bewerkingen die worden uitgevoerd op persoonlijke gegevens of verzamelingen van persoonsgegevens, al dan niet geautomatiseerd, namelijk verzameling, registratie, organisatie, structurering, bewaring, aanpassing, opvraging, raadpleging, gebruik, openbaarmaking, verspreiding, vergelijking, interconnectie, beperking, uitwissing of vernietiging.

 

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR GEGEVENSVERWERKING?
De entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens is Maverick Tours Algarve zelf, die het doel en de middelen voor de behandeling ervan bepaalt.
Hiertoe dient de houder van de persoonsgegevens contact op te nemen met de verantwoordelijke voor de verwerking, en wel via de hieronder aangegeven middelen en contacten:
Via de site van Maverick Tours Algarve
Of, door schriftelijke communicatie gericht aan:
Adrenaline Devotion, Lda.
Rua do Bispo 105 – Portimão – Algarve

 

WIE IS DE GEGEVENSBESCHERMING SUPERVISOR?
De gegevensbeschermingsfunctionaris speelt een relevante rol bij de verwerking van persoonsgegevens, waarbij onder meer wordt gewaarborgd dat de gegevensverwerking voldoet aan de vigerende wetgeving, waarin wordt nagegaan of aan dit gegevensbeschermingsbeleid is voldaan en er duidelijke regels voor de verwerking van persoonsgegevens worden vastgesteld. dat iedereen die is belast met de verwerking van hun persoonlijke gegevens op de hoogte is van de manier waarop Maverick Tours Algarve hen behandelt en welke rechten zij hebben op dit gebied.
Daarom kunnen de eigenaars van persoonsgegevens, indien zij dat wensen, een mededeling richten aan de functionaris voor gegevensbescherming, met betrekking tot aangelegenheden die verband houden met de verwerking van persoonsgegevens, met behulp van, voor dat doel, de contacten op mavericktoursalgarve.com/contact-us.

 

WAT ZIJN DE SOORTEN PERSOONSGEGEVENS BEHANDELD?
Maverick Tours Algarve verwerkt binnen het kader van haar activiteiten de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het leveren van diensten en / of het leveren van producten, evenals, op het niveau van sociale interventie, verwerkingsgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en het e-mailadres, volgens de meest gedetailleerde informatie waarover de houders van persoonsgegevens beschikken.
Onverminderd de naleving van wettelijke voorschriften met betrekking tot het bewaren en verzenden van gegevens met het oog op onderzoek, opsporing en vervolging van ernstige misdrijven, evenals andere behandelingen die wettelijk verplicht zijn, verkeersgegevens, geografische locatie, profiel en / of verbruik van de Cliënt / Gebruikers zal worden behandeld door Maverick Tours Algarve, voor zover noodzakelijk voor de respectieve levering van de diensten. Op deze manier heeft de klant, op basis van de locatie, het profiel en / of het verbruik, met name toegang tot de specifieke functionaliteiten van de diensten, tot suggesties voor inhoud en tot informatiediensten van nabijheid.
Locatie-informatie kan ook worden vastgelegd en verzonden naar organisaties die wettelijk gerechtigd zijn om noodoproepen te ontvangen met het doel om te reageren op inkomende oproepen.
Maverick Tours Algarve persoonlijke-, verkeers-, geografische locatie-, profiel- en / of consumptiegegevens worden ook verwerkt met het oog op het vermarkten of verspreiden van Maverick Tours Algarve-aanbiedingen van goederen of diensten, als de respectieve houder het heeft geautoriseerd.
Persoonsgegevens worden ook verwerkt als de respectieve houder het heeft geautoriseerd voor het verspreiden van informatiediensten en lijsten binnen de reikwijdte van de universele dienst, inclusief de doorgifte aan derden voor de publicatie van dergelijke lijsten en het aanbieden van informatiediensten.
In het geval van voorafgaande toestemming van de Klant, kan dit op elk moment worden ingetrokken, zonder echter dat de wettigheid van de behandeling die is gebaseerd op de gegeven voorafgaande toestemming in het gedrang komt.

 

WANNEER EN HOE KUNNEN WE UW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN?
Maverick Tours Algarve verzamelt uw persoonlijke gegevens, met name via de telefoon, schriftelijk en via de website, en garandeert zo nodig de voorafgaande toestemming van de houder van de persoonlijke gegevens.
Sommige persoonlijke gegevens zijn onmisbaar voor de uitvoering van het contract en, in geval van gebrek of ontoereikendheid daarvan, kan Maverick Tours Algarve het product of de dienst in kwestie niet beschikbaar stellen.
Als de betrokkene geen klant van Maverick Tours Algarve is, worden zijn persoonsgegevens alleen verwerkt als ze beschikbaar worden gesteld, namelijk door zich te abonneren op de nieuwsbrieven, in welk geval de regels van dit gegevensbeschermingsbeleid van toepassing zijn.
De verzamelde persoonlijke gegevens kunnen op een geautomatiseerde en geautomatiseerde of niet-geautomatiseerde manier worden verwerkt, waarbij in alle gevallen de strikte naleving van de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens wordt gegarandeerd, opgeslagen in specifieke databases die voor dit doel zijn gecreëerd en in elk geval de verzamelde gegevens zullen worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is verzameld of de toestemming van de betrokkene heeft gekregen.

 

WIE ZIJN DE BESTEMMERS VAN PERSOONSGEGEVENS?
Zonder afbreuk te doen aan de geadresseerden die in dit gegevensbeschermingsbeleid zijn aangegeven, kan Maverick Tours Algarve de persoonlijke gegevens van de klant bekendmaken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, met name aan politie-, justitiële, fiscale en regelgevende instanties.

 

WAT ZIJN DE DOELEINDEN VAN DE BEHANDELING VAN PERSOONSGEGEVENS?
Over het algemeen zijn de verzamelde persoonlijke gegevens gebaseerd op het beheer van de contractuele relatie, de levering van gecontracteerde diensten en de geschiktheid van de services voor de behoeften en interesses van de klant. Maverick Tours Algarve kan, indien wettelijk toegestaan, de door de houder verstrekte persoonsgegevens ook gebruiken voor andere doeleinden, zoals het verzenden van suggesties, het verspreiden van institutionele informatie van het merk, het bekendmaken van campagnes, promoties, advertenties en nieuws over de producten en / of Maverick Tours Algarve diensten, evenals voor het uitvoeren van marktonderzoek of evaluatieonderzoeken.

 

HOE LANG KUNNEN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS KRIJGEN?
De tijdsduur gedurende welke persoonlijke gegevens worden opgeslagen en opgeslagen, varieert afhankelijk van het doel waarvoor de informatie wordt verwerkt.
In feite zijn er wettelijke vereisten die vereisen dat u de gegevens gedurende een minimumperiode bewaart. Daarom en wanneer er geen specifieke wettelijke vereiste is, worden de gegevens alleen opgeslagen en bewaard gedurende de minimumperiode die nodig is voor het nastreven van de doeleinden die hebben geleid tot de verzameling of daaropvolgende verwerking, volgens de voorwaarden die door de wet zijn vastgesteld.

 

WAT ZIJN UW RECHTEN ALS HOUDER?
Als houders van persoonlijke gegevens hebben Cliënten op elk moment het recht om hun persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren, bij te werken, te beperken en te wissen (behalve voor wat betreft de gegevens die onmisbaar zijn voor het verlenen van de diensten door Maverick Tours Algarve. in Form als verplichte levering of naleving van wettelijke verplichtingen waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking onderworpen is), het recht zich te verzetten tegen het gebruik voor commerciële doeleinden door Maverick Tours Algarve en intrekking van toestemming, zonder dat dit de wettigheid van de door de behandeling verrichte toestemming in gevaar brengt , evenals het recht op overdraagbaarheid van gegevens.

 

HOE KAN IK TOEGANG KRIJGEN, RECTIFICEREN, UPDATEN, BEPERKEN, VERWIJDEREN, TEGENOVER DE BEHANDELING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OF DE TOESTEMMING VERWIJDEREN?
Onverminderd de bepalingen van de RGPD, kan de houder van de persoonsgegevens dit doen, rechtstreeks of via een schriftelijk verzoek, gericht aan de persoon die verantwoordelijk is voor de behandeling, via de contacten die voor dit doel beschikbaar zijn gesteld in dit document, evenals andere contacten beschikbaar gesteld door Maverick Tours Algarve.

 

HOE KUNT U TEGENSTELLEN CONTACTEN VOOR MARKETINGDOELEINDEN ONTVANGEN?
Maverick Tours Algarve kan acties promoten om nieuwe producten of diensten aan zijn klanten te verspreiden, met name per telefoon, e-mail, sms, mms of enige andere elektronische communicatiedienst, als de houder van de persoonsgegevens de betreffende toestemming heeft gegeven.
Indien de houder van persoonsgegevens niet van plan is dergelijke berichten te blijven ontvangen, kan hij te allen tijde zijn toestemming voor het gebruik van zijn gegevens voor marketingdoeleinden intrekken.

 

HOE KAN JE CLAIMEN?
Zonder afbreuk te doen aan het rechtstreeks kunnen indienen van klachten bij Maverick Tours Algarve, kan de klant via de contacten die voor dit doel beschikbaar zijn gesteld, direct een klacht indienen bij de controleautoriteit, de Nationale Commissie voor gegevensbescherming (CNPD), met behulp van de contacten die beschikbaar zijn gesteld door deze entiteit voor dit doel.

 

WAT ZIJN DE MAATREGELEN DIE DOOR Maverick Tours Algarve ZIJN GOEDGEKEURD OM DE VEILIGHEID VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS TE WAARBORGEN?
Maverick Tours Algarve zet zich in voor de bescherming van de persoonlijke gegevens die beschikbaar zijn, en heeft in dit verband strikte regels vastgesteld en geïmplementeerd. Naleving van deze regels is een verplichting voor al diegenen die legaal toegang hebben tot deze regels.
Met in het achterhoofd Maverick Tours Algarve bezorgdheid en inzet voor de verdediging van persoonlijke gegevens, zijn een aantal technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de aan hem beschikbaar gestelde persoonlijke gegevens te beschermen tegen verspreiding, verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, wijziging , behandeling of toegang, evenals tegen elke andere vorm van ongeoorloofde behandeling.
Bovendien zijn derden die in het kader van de dienstverlening de persoonsgegevens van de Klant in naam en voor rekening van Maverick Tours Algarve verwerken, schriftelijk verplicht om adequate technische en veiligheidsmaatregelen uit te voeren die, in elk voldoet aan de vereisten van de huidige wetgeving en waarborgt de bescherming van de rechten van de betrokkene (in het bijzonder de bescherming van de privacy en persoonlijke gegevens van de klanten).
In deze zin vereisen de formulieren voor het verzamelen van persoonlijke gegevens gecodeerde sessies van de browser op de website van Maverick Tours Algarve en alle persoonlijke gegevens die worden overgedragen, worden veilig opgeslagen in Maverick Tours Algarve-systemen, die op hun beurt op de Maverick Tours Algarve-server zijn. gedekt door alle fysieke en logische beveiligingsmaatregelen die Maverick Tours Algarve onmisbaar achtte voor de bescherming van persoonlijke gegevens.
Met betrekking tot de veiligheidsmaatregelen die door Maverick Tours Algarve zijn goedgekeurd, waarschuwt Maverick Tours Algarve iedereen die op het internet surft dat zij aanvullende beveiligingsmaatregelen moeten nemen, namelijk om ervoor te zorgen dat zij een pc en browser gebruiken die zijn bijgewerkt in termen van correct geconfigureerde beveiligingspatches, met een actieve firewall, antivirus en antispyware, en om de authenticiteit van de sites die ze bezoeken op het internet te waarborgen en om websites te vermijden die ze niet vertrouwen.

 

WAAR ZIJN DE OMSTANDIGHEDEN BESTAANDE COMMUNICATIE VAN GEGEVENS AAN ANDERE ENTITEITEN (DERDE EN ONDERAANBRENGST)?
Maverick Tours Algarve kan in het kader van haar activiteiten gebruik maken van derden om bepaalde diensten te verlenen. Soms impliceert de levering van deze diensten toegang door deze entiteiten tot de persoonlijke gegevens van de Klanten. Waar dit het geval is, neemt Maverick Tours Algarve de passende maatregelen om ervoor te zorgen dat entiteiten met toegang tot de gegevens bekend zijn en de hoogste garanties bieden op dit niveau, dat naar behoren is vastgelegd en contractueel is vastgelegd tussen Maverick Tours Algarve en de derde partij (en). ).
Daarom zal elke entiteit die in onderaanneming is gegeven door Maverick Tours Algarve de persoonlijke gegevens van onze klanten behandelen, in naam en voor rekening van Maverick Tours Algarve, en de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonlijke gegevens te beschermen tegen de vernietiging, per ongeluk of illegaal, onbedoeld verlies, wijziging, verspreiding of ongeoorloofde toegang en tegen enige andere vorm van ongeoorloofde behandeling.
In elk geval blijft Maverick Tours Algarve verantwoordelijk voor de persoonlijke gegevens die beschikbaar worden gesteld.

 

IN WELKE OMSTANDIGHEDEN VERZENDEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?
Het aanbieden van bepaalde diensten door Maverick Tours Algarve kan de overdracht van uw gegevens inhouden buiten Portugal, inclusief buiten de Europese Unie of internationale organisaties.
In een dergelijk geval zal Maverick Tours Algarve zich strikt houden aan de toepasselijke wettelijke bepalingen, met name met betrekking tot de bepaling van de geschiktheid van het land of de landen van bestemming met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en de vereisten die van toepassing zijn op dergelijke overdrachten, inclusief , waar van toepassing, de sluiting van de juiste contractuele instrumenten en die de geldende wettelijke vereisten garanderen en respecteren.

 

HOE GEBRUIKEN WE COOKIES?
“Cookies” zijn kleine softwarelabels die via de browser op de computer worden opgeslagen, waarbij alleen informatie over voorkeuren wordt bewaard, met uitzondering van persoonlijke gegevens.
Voor meer informatie over cookies en hoe Maverick Tours Algarve ze op hun websites gebruikt, zie het volgende document Cookies.

 

HOE KAN U EVENTUELE WIJZIGINGEN AAN Maverick Tours Algarve GOEDERENBELEID MET BETREKKING TOT PERSOONLIJKE GEGEVENSBESCHERMING?
Maverick Tours Algarve behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen of aanpassingen aan te brengen in dit Beleid inzake persoonlijke gegevens, en deze wijzigingen worden gepubliceerd in de verschillende communicatiekanalen van Maverick Tours Algarve.

————————————————– ——————
Laatst bijgewerkt: 26 april 2018